1.-Introducció.
Mitjançant aquest Avís Legal i Política de Privadesa, UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA, domiciliada a la Plaça Andrés Piles 6, Cullera (València), informa als usuaris de la pàgina web de la seva propietat (en endavant la “Web”) sobre de les condicions d’ús de la web així com de la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitats.

2.- Titular del lloc web.
Titular del lloc web: UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA
Domicili Social: Plaça Andrés Piles 6, Cullera (València)
CIF: G96177845
Adreça de correu electrònic: asociacionacecu@gmail.com

3.- Condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a la web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
L’usuari es compromet a no fer servir el present lloc web amb fins fraudulents, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA. En cas d’incompliment per part de l’usuari de les condicions d’ús de el present lloc web, o de sospita raonable per part de l’empresa que l’usuari les està incomplint, UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés a la pàgina web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi.

4.- Responsabilitat.
UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA se eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA no es responsabilitza de cap manera i en cap cas d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web. La presència de links en el lloc web, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA i els particulars o empreses que puguin accedir a llocs webs aliens a UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA mitjançant aquests enllaços. UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el lloc web.
UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de forma satisfactòria. UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat i / o continuïtat tècnica de l’funcionament d’aquest lloc web. En qualsevol cas, UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica.

5. – Protecció de Dades.
5.1. Responsable de l’Tractament.
Les dades personals recollides seran objecte de tractament per l’entitat UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA, CIF G96177845, Plaça Andrés Piles 6, Cullera (València). quan així calgui, com Responsables de l’Tractament.
L’usuari podrà proporcionar-nos, de forma voluntària, informació de caràcter personal, bé, a través de determinats formularis de recollida de dades incloses al web bé mitjançant l’adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte. El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis i adreces de correu electrònic de la present pàgina web implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la present política de privacitat.

5.2. Finalitats de l’tractament de les dades personals.
En general, la recollida i tractament de les seves dades personals té com a finalitats les que a continuació es relacionen:
i. Poder contactar amb l’usuari;
ii. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos;
iii. Gestionar les tasques bàsiques d’administració;
iv. Atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hagin enviat a través d’aquest mitjà;
v. Gestionar satisfactòriament les compres i / o altres serveis contractats;
vaig veure. Gestionar l’alta, modificació o baixa de les dades aportades a l’NEWSLETTER
vii. Mantenir-lo informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils, d’ofertes, informació o serveis que poguessin resultar del seu interès;
viii. Prestar serveis afegits, millores en els nostres serveis i en l’experiència de client a l’fer ús de la web
ix. Anàlisis estadístiques de visites a la web i comportaments dels seus Usuaris en la mateixa.
x. Gestionar adequadament la seva participació en els concursos, sortejos i promocions ofertes per UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA a través d’aquest mitjà;
xi. Gestionar adequadament la navegació a través de el present lloc web.
Pel que fa a el tractament de les seves dades amb fins promocionals o publicitaris, es facilitarà a l’interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, l’oportú procediment, senzill i gratuït, perquè pugui prestar lliurement el seu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cap cost per a l’interessat.

5.3. Legitimació.
Les bases jurídiques que legitimen els tractaments indicats són el consentiment de l’usuari.

5.4. Destinataris de les dades personals.
Els destinataris de la informació facilitada seran UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA. Les dades personals dels usuaris no seran comunicades a cap empresa. Els destinataris de la informació subministrada, es comprometen en la utilització de les dades facilitades, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord a les finalitats prèviament autoritzades.

5.5. Drets dels interessats.
L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA, mitjançant sol·licitud a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte: asociacionacecu@gmail.com, o al adreça postal de l’UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA, adjuntant en tot cas, fotocòpia de l’DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat ,, i especificant el dret que desitja exercir.
Qualsevol interessat, podrà en qualsevol moment posterior, en els termes que estableix la normativa sobre protecció de dades en cada moment vigent, revocar l’autorització concedida per al tractament de les dades personals.
L’interessat tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret. L’usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

5.6. Termini de conservació de les dades.
Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura que la necessitem per tal de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser demanada, i segons la base jurídica de el tractament de la mateixa. Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb l’usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i / o limitació de l’tractament de les dades personals.
En aquests casos mantindrem les dades degudament bloquejades, sense donar-li cap ús, mentre puguin ser necessaris per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.
UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA complir el que disposa la normativa vigent pel que fa a el deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la fi o els fins per als quals va ser demanada, bloquejant la mateixa, per tal de poder atendre les possibles responsabilitats derivades de l’tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d’aquestes responsabilitats. Un cop transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

5.7. Informació que recaptem de les visites a la web. Pe Google Analitycs
recollim i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè ens la faciliti l’usuari de forma activa o perquè es trobi simplement navegant a la nostra pàgina web. La informació que recaptem inclou la direcció de l’protocol d’Internet (IP) de el dispositiu que usa l’usuari, el programa de navegació utilitzat, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés, l’adreça d’Internet del web per la qual accedeix l’ usuari i també informació sobre com utilitzes la nostra web.
Aquesta informació la fem servir per saber el temps de càrrega de la nostra web, com s’utilitza, el nombre de visites i el tipus d’informació que més consulta l’usuari. Aquesta informació ajuda a identificar si la pàgina web funciona correctament, i si detectem errors o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment del nostre web, per poder oferir un millor servei a tots els usuaris.
En consideració a l’anterior, vam recaptar dades d’ús i navegació a efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de la nostra pàgina i de millorar el coneixement sobre els interessos de l’Usuari.

5.8. Mesures de seguretat.
UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits per la normativa vigent, en funció de l’tipus d’informació tractada i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitados.UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA, garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que vostè ens envia per Internet. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

5.9. Galetes.
L’accés a aquest web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com ara visites o pàgines concretes que visiti.
Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte. Per a més informació consulti la nostra “Política de Cookies”.

6.- Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.
La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions albergats en aquesta pàgina web, sigui quina sigui el seu format i característiques, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual inherents a aquest lloc web, són titularitat de UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA estant protegits tant per la normativa de propietat industrial i intel·lectual com per la resta de legislació que pugui ser d’aplicació. Aquest contingut, no podrà ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de qualsevol altre procediment de difusió, que no hagi estat expressament i prèviament autoritzat. UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA es reserva l’exercici de les accions judicials que li assisteixin davant dels que vulnerin els drets de la seva titularitat als quals s’ha fet referència.

7- Modificacions.
UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA es reserva el dret a modificar el present Avís Legal i Política de Privacitat per adaptar novetats legislatives o jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia empresarial pel que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l’anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de el present Avís Legal i Política de Privadesa, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir a el lloc web per al seu establiment.
UNIÓN EMPRESARIAL DE CULLERA Y SU COMARCA proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís legal i Política de Privacitat i Protecció de Dades.

8.- Legislació i Fur aplicable.
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals competents d’acord amb la legislació que sigui aplicable.
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present document sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present.